RODO

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób Wielobranżowa i Projektowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Monat" ul. Przyrodników 19, 80-298 Gdańsk przetwarza dane osobowe.

 

I.            Definicje
 

1.       Administrator – Wielobranżowa i Projektowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Monat" ul. Przyrodników 19, 80-298 Gdańsk (dalej ADO).

2.       Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://monat.pl/

6.       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

II.            Przetwarzanie danych osobowych – cele i podstawy
 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

ü  Korzystanie z serwisu
 

●        Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

●        w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

●        w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

●        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

 

ü  Formularze kontaktowe
 

●        Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy.

●        Dane osobowe są przetwarzane:

 

●        w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz a podstawie art. 6 ust, 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

ü  Dane przetwarzane w celu korzystania z produktów i usług oferujących przez Administratora.
Dane będą przetwarzane w celu:

ü    realizacji ewentualnej umowy w tym m.in. wykonania usługi - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

ü    korzystania z  produktów i usług oferowanych przez ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

ü    wykonania zawartych umów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;

ü    wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

ü    ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;

ü    przyjęcia i realizacji zamówienia– podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

ü    kontaktu z Panią/Panem – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą i załatwianie sprawy;

ü    rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego - podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrzenie zgłoszenia;

ü    prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta;

ü    rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji;

ü    udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;

ü    archiwalnym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

 

ü  Marketing bezpośredni
 

●        Promowanie usług i ofert może odbywać się za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook, Linkedin, YT.

●        Administrator może w niektórych przypadkach realizować także marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty tradycyjnej. O zamiarze prowadzenia tego rodzaju marketingu Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany. Podstawą

przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit f RODO. Względem tego rodzaju marketingu Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

ü  Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych
 

●        W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

 

III.            Pliki cookies
 

ü  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

ü  Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 

●        dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

●        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

IV.            Okresy przetwarzania danych osobowych
 

Okres przechowywania zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzamy przez czas korzystania z serwisu, w przypadku wysyłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W przypadku realizacji ewentualnych umów przez okres realizacji umowy jak i przez okres ewentualnych roszczeń, maksymalnie do 6 lat od jej zakończenia. W przypadku marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V.            Prawa podmiotu danych
 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 Warszawa.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

ü  wysyłać korespondencję na adres: Wielobranżowa i Projektowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Monat" ul. Przyrodników 19, 80-298 Gdańsk Warszawa

ü  mailowo: monat@monat.pl

 

VI.            Komu przekazujemy dane
 

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

VII.            Przekazywanie danych osobowych poza EOG
 

Administrator nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuje on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO tj. np.:

ü  współpracę  z  podmiotami  przetwarzającymi   Dane   osobowe   w   państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

ü  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

ü  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII.            Aktualizacja polityki prywatności
 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Ostatnia aktualizacja 02.10.2023

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753