Ogólne Warunki

Ogólne Warunki Sprzedaży

WIELOBRANŻOWEJ I PROJEKTOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „MONAT” z siedzibą w Gdańsku (dalej „MONAT”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000174144, NIP 5840200933, NIP-UE PL5840200933, REGON 003006753, o kapitale zakładowym 51.000,00 zł, adres: ul. Przyrodników nr 19, 80-298 Gdańsk

                                                                                                           § 1.              

1.     Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez MONAT na sprzedaż lub dostawę produktów (w tym urządzeń) i/lub świadczenie usług lub prac budowlanych. OWS stanowią również integralną część wszystkich umów zawartych przez MONAT z klientem prowadzącym działalność gospodarczą (dalej "Klient") na sprzedaż lub dostawę przez MONAT produktów i/lub świadczenie przez MONAT usług lub prac budowlanych, chyba że strony umowy (dalej „Strony”) wyraźnie postanowiły inaczej. Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych przez MONAT z konsumentami.

2.     Złożenie przez Klienta zamówienia, przyjęcie przez Klienta oferty MONAT, przyjęcie przez MONAT zamówienia Klienta lub zawarcie umowy pomiędzy Stronami oznacza, że Klient zapoznał się z OWS i uważa je za wiążące pomiędzy Stronami w całości.

3.     OWS można pobrać ze strony www.monat.pl/OWS, w tym zapisać je i wydrukować w powtarzalnym formacie. OWS dostępne są także w siedzibie MONAT. Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Klient został powiadomiony o OWS w momencie otrzymania od MONAT oferty lub oświadczenia wraz z linkiem do treści OWS.

4.     O ile Strony wyraźnie nie ustaliły inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) niniejsze OWS są jedynymi warunkami, zgodnie z którymi MONAT będzie wykonywać świadczenia na rzecz Klienta i będą one miały zastosowanie z wyłączeniem wszystkich innych warunków, w tym wszelkich warunków, które stosuje Klient oraz wszelkich warunków, które mogą wynikać ze standardów branżowych, zwyczajów, praktyki lub przebiegu transakcji. Strony postanawiają, że nie mają zastosowania jakiekolwiek postanowienia zawarte w dokumentach lub oświadczeniach dostarczonych przez Klienta, które miałyby zmieniać postanowienia niniejszych OWS. MONAT wyraźnie sprzeciwia się wszelkim ogólnym warunkom handlowym stosowanym przez Klienta. Przyjęcie przez MONAT zamówienia lub wykonanie świadczenia nie może być interpretowane jako domniemana akceptacja warunków stosowanych przez Klienta.

                                                                                                           § 2.              

1.     Wszelkie oświadczenia MONAT nieoznaczone wyraźnie jako oferta stanowią wyłącznie ogólną informację handlową. To samo dotyczy informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w katalogch, cennikach lub innych broszurach MONAT.

2.     MONAT zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian parametrów technicznych oraz charakterystyki produktów, których prezentacje, opisy lub specyfikacje określono w materiałach promocyjnych MONAT.

3.     W przypadku, gdy MONAT złożył Klientowi ofertę, ceny i inne warunki tej oferty odnoszą się wyłącznie do produktów (specyfikacji i ilości) i świadczeń, które są w niej wyraźnie określone. Szacunki kosztów nie są wiążące w żaden sposób, chyba że wiążący charakter jakiegokolwiek takiego szacunku kosztów jest wyraźnie określony przez MONAT.

4.     Umowa pomiędzy MONAT a Klientem zostaje zawarta z chwilą złożenia przez MONAT oświadczenia o przyjęciu zamówienia złożonego przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w ofercie, oświadczeniu o przyjęciu zamówienia i OWS.

5.     Klient może złożyć zapytanie o ofertę pisemnie, telefonicznie lub na adres zamowienia@monat.pl wskazując ilość i rodzaj produktów, usług lub prac, które chce zamówić oraz termin i miejsce dostawy (realizacji).

6.     MONAT może złożyć ofertę Klientowi w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail). Oferta MONAT będzie ważna przez okres 14 dni od dnia jej przesłania do Klienta, chyba że inaczej wskazano w jej treści. W okresie ważności oferty Klient może złożyć MONAT zamówienie w formie pisemnej lub dokumentowej na adres zamowienia@monat.pl. Zamówienie powinno dotyczyć całości oferty MONAT i nie może zawierać zastrzeżeń. Wyłącza się możliwość dokonywania zmian, poprawek lub uzupełnień oferty MONAT przez Klienta (na wniosek Klienta MONAT może zmienić ofertę lub przygotować nową ofertę). Zamówienie nie jest w żaden sposób wiążące dla MONAT. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia MONAT może przyjąć zamówienie. Przyjęcie zamówienia nastąpi w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) na adres wskazany w zamówieniu lub na adres, z którego przesłano zapytanie o ofertę. Brak przyjęcia zamówienia w powyższym terminie lub odmowa przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte przez MONAT i nie wiąże Stron (umowa nie została zawarta). Umowa zostaje zawarta wyłącznie w przypadku wyraźnego przyjęcia zamówienia przez MONAT.

7.     Złożone zamówienia, które nie zostaną̨ przyjęte, nie stanowią̨ podstawy do żadnych roszczeń w stosunku do MONAT. Brak odpowiedzi MONAT na zamówienie nie może zostać uznany za przyjęcie zamówienia.

8.     MONAT nie podnosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu Klienta lub w dokumentacji przekazanej MONAT przez Klienta. Zamówienie powinno jednoznacznie określać: Klienta, zamawiane świadczenia z podaniem ich ilości, cenę na podstawie oferty otrzymanej od MONAT, numer oferty MONAT, miejsce i termin realizacji.

9.     Klient zapewnia, że zamówienia składane będą przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie udzielonego im przez Klienta pełnomocnictwa.

10.   MONAT określi w ofercie cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto zostanie skorygowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Podane w ofercie ceny nie obejmują innych opłat wynikających z realizacji zamówienia lub też wynikających z przepisów prawa.

11.   Wszelkie zmiany lub uzupełnienia przyjętego zamówienia mogą nastąpić tylko w przypadku zaakceptowania ich wyraźnie przez MONAT w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail). Brak odpowiedzi ze strony MONAT na wniosek Klienta oznacza brak zgody na zmianę lub uzupełnienie przyjętego zamówienia.

                                                                                                            § 3.    

1.      Termin realizacji określony w ofercie MONAT lub w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia jest terminem szacunkowym i rozpoczyna swój bieg w dniu przyjęcia zamówienia. W przypadku uzgodnienia zaliczki lub przedpłaty termin realizacji nie rozpoczyna się, dopóki MONAT nie otrzymał całej kwoty zaliczki lub przedpłaty.

2.      Jeśli inaczej nie wskazano w treści oferty, dostawa produktów na terenie Polski następuje na koszt MONAT firmą kurierską lub innym transportem wybranym przez MONAT (bez ubezpieczenia).

3.      MONAT opakuje produkty w sposób, który powinien odpowiadać właściwościom produktów i umożliwi ich przewóz do Klienta.

4.      Jeżeli w zamówieniu nie podano adresu, miejscem dostawy będzie siedziba Klienta.

5.      W przypadku przesłania produktów na miejsce dostarczenia za pośrednictwem przewoźnika lub ich odbioru bezpośrednio od MONAT, Klient obowiązany jest do sprawdzenia produktów pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po ich odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń Klient powinien: 1) odnotować ten fakt w liście przewozowym załączonym do przesyłki przed jego podpisaniem, 2) sporządzić protokół niezgodności podpisany przez Klienta oraz przewoźnika lub spedytora, a w przypadku odbioru od MONAT podpisany przez Klienta i MONAT, 3) dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, 4) w ciągu 48 godzin od daty otrzymania produktów zgłosić reklamację MONAT w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail). Brak dochowania wymagań określonych w niniejszym ustępie oznaczania przyjęcie produktów bez zastrzeżeń oraz rezygnację przez Klienta ze wszelkich roszczeń wobec MONAT.

6.      Termin dostarczenia przedmiotu umowy będzie uważany za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w terminie realizacji. Termin dostarczenia przedmiotu umowy jest także dochowany z chwilą, w której MONAT powierzył produkty przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego. Powierzenie rzeczy przewoźnikowi jest tożsame z wydaniem rzeczy Klientowi.

7.      Termin realizacji ulega przedłużeniu o rozsądny czas, w którym wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od MONAT, w tym przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w szczególności przewoźników), zmiany przepisów prawa czy siły wyższej, wytwarzanie lub dostarczenie przedmiotu umowy było utrudnione lub niemożliwe. MONAT zawiadomi Klienta o szacunkowym nowym terminie realizacji. Zmiana terminu realizacji nie uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy, ani do jakichkolwiek roszczeń wobec MONAT.

8.      MONAT będzie uprawniony do dokonania dostaw lub świadczeń częściowych, chyba że Strony wyraźnie zastrzegły inaczej.

9.      Korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy przechodzą na Klienta z chwilą jego wydania. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania, w tym w przypadku powierzenia przez MONAT rzeczy przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju na miejsce dostarczenia rzeczy.

10.    Produkty zostaną uznane za dostarczone także wówczas, gdy Klient bezpodstawnie nie odbierze dostawy. W przypadku braku przyjęcia przedmiotu umowy, Klient niezależnie od pozostałych obowiązków ponosi wszelkie koszty transportu i składu.

11.    Jeżeli do wykonania umowy wymagane są pozwolenia na przywóz lub wywóz lub inne zezwolenia lub zatwierdzenia lub zgody osób trzecich, Klient uzyska je i dostarczy MONAT z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku niedostarczenia takich dokumentów w odpowiednim czasie ponosi wyłącznie Klient.

                                                                                                            § 4.    

1.      Ceny i waluta przedmiotu umowy będzie określona w ofercie lub oświadczeniu o przyjęciu zamówienia przez MONAT. Jeżeli nie ustalono inaczej, ceny zawierają koszty standardowego pakowania, ale nie uwzględniają podatku VAT oraz innych podatków, ceł, składek lub opłat nałożonych na przedmiot umowy lub jego dostawę przez obowiązującego przepisy prawa. Podatki i inne opłaty związane z przedmiotem umowy pokrywa Klient.

2.      W przypadku odstępstw od OWS lub usług dodatkowych, MONAT będzie uprawniony do odpowiedniego podwyższenia ceny.

3.      Jeśli inaczej nie wskazano w treści oferty, zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. MONAT ma prawo do wystawienia faktury Klientowi wraz z gotowością do dokonania dostawy lub po wykonaniu przedmiotu umowy. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz przesyłanie faktur drogą elektroniczną. O wszelkich reklamacjach związanych z fakturą należy poinformować MONAT w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) w ciągu 3 dni od dnia otrzymania faktury. Po upływie tego okresu przyjmuje się, że Klient zaakceptował fakturę.

4.      Za datę płatności uznaje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym MONAT podanym w fakturze.

5.      Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności powołując się na zgłoszenie wad, zakwestionowanie jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub jakiekolwiek inne warunki uprzednio niezaakceptowane przez MONAT.

6.      MONAT będzie uprawniony do wstrzymania się z dostawą produktów lub wykonaniem niezrealizowanych świadczeń w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta jakichkolwiek należności na rzecz MONAT, aż do momentu, w którym wszystkie zaległe płatności wraz z odsetkami należnymi MONAT zostaną zapłacone.

7.      Wyłącza się uprawnienie Klienta do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należnościami MONAT.

8.      Prawo własności do dostarczanych produktów i poszczególnych ich części przysługuje MONAT aż do momentu otrzymania przez MONAT pełnej zapłaty. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą za produkty, Klient jest zobowiązany na żądanie MONAT niezwłocznie wydać dostarczone produkty w całości. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania produktów, nie wyłącza prawa dochodzenia przez MONAT roszczeń z tytułu poniesionej szkody. W przypadku zgłoszenia Klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do produktu będącego własnością MONAT, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym MONAT oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw i interesów MONAT.

9.      MONAT oświadcza, że jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

                                                                                                           § 5.              

1.    MONAT udziela Klientowi gwarancji na dostarczone produkty (lub wykonane prace) w zakresie wad materiałowych i wykonawczych (zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej obowiązujące w momencie, gdy produkty są wprowadzane na rynek). Jeśli inaczej nie wskazano w ofercie, okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia wydania produktów Klientowi lub przewoźnikowi, a w przypadku prac od dnia ich wykonania. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

2.    Gwarancja obowiązuję wyłącznie w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty pełnej ceny za produkty.  

3.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie istotnych wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie w momencie jego wydania.

4.    W przypadku, gdy produkt nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, Klient niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od tej chwili, powiadomi MONAT na piśmie lub w formie dokumentowej (e-mail) o tej niezgodności oraz dostarczy szczegółowych wyjaśnień i wystarczających dowodów odnośnie wszelkich domniemanych niezgodności. Brak zachowania terminu zgłoszenia wady powoduje wygaśniecie uprawnień Klienta z tytułu gwarancji.

5.    Klient zobowiązany jest do umożliwienia MONAT przeprowadzenia oględzin produktów, w tym także poprzez dostarczenie produktu do miejsca wskazanego przez MONAT. Dostarczenie produktów do MONAT nastąpi na ryzyko i koszt Klienta. Ponadto, w przypadku, w którym niemożliwe jest rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego na podstawie stanu dostarczonego produktu, Klient zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do miejsca montażu produktu objętego postępowaniem gwarancyjnym. W przypadku wymiany lub naprawy produktu w związku z uwzględnieniem roszczenia gwarancyjnego, koszty dostarczenia produktu do Klienta lub koszty dojazdu MONAT ponosi MONAT. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia gwarancyjnego, koszty dostarczenia produktu do Klienta lub koszty dojazdu MONAT ponosi Klient. Produkty lub ich elementy podlegające wymianie przechodzą na własność MONAT.

6.    W ciągu 14 dni od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji, MONAT poinformuje Klienta o wynikach przeprowadzonej przez siebie analizy roszczeń. Jeżeli żądanie Klienta jest uzasadnione, MONAT, według własnego uznania: dokonuje naprawy niezgodnych z umową produktów lub wymienia niezgodne z umową produkty lub ich części na zgodne z umową. Odpowiedzialność MONAT z tytułu naruszenia gwarancji ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia tego rodzaju naprawy lub wymiany. Są one również jedynymi uprawnieniami przysługującymi Klientowi z tytułu naruszenia gwarancji.

7.    W przypadku wymiany, okres gwarancji w stosunku do wymienionych produktów biegnie na od dnia wymiany produktu, a w przypadku naprawy produktów okres gwarancji wydłuża się odpowiednio o czas trwania naprawy produktu

8.    Warunkiem skorzystania z gwarancji jest prawidłowe obchodzenie się przez Klienta z produktami w trakcie ich użytkowania, w tym zgodnie z ich dokumentacją. Gwarancja nie znajdzie zastosowania do produktów zmodyfikowanych lub poddanych nieodpowiednim obciążeniom lub użytkowaniu niezgodnemu z przeznaczeniem, nieautoryzowanym naprawom, modyfikacjom lub jakiemukolwiek niewłaściwemu przechowywaniu, obchodzeniu się lub użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek: niewłaściwego zastosowania, użytkowania, obsługi, transportu, składowania, nieprawidłowego montażu przez Klienta lub osoby trzecie, działania czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych, obsługi lub użytkowania produktów niezgodnie z instrukcją obsługi lub innymi informacjami zamieszczonymi w dokumentacji dotyczącej produktu, użytkowania poza zakresem dopuszczalnych parametrów użytkowych opisanych w dokumentacji dla danego produktu, normalnego zużycia lub pogorszenia jakości produktów wynikającego z warunków pracy, przekroczenia określonej w dokumentacji żywotności produktu, modyfikacji produktów dokonywanych przez Klienta lub osoby trzecie.

9.    Odpowiedzialność MONAT z tytułu rękojmi w rozumieniu art. 556 i nast. kodeksu cywilnego zostaje w całości wyłączona.

10.  Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pełnej ceny.

11.  O ile Strony nie postanowiły inaczej odpowiedzialność MONAT za wady ograniczona jest do wartości wadliwego produktu lub wartości wadliwych prac.

12.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do gwarancji udzielanej przez MONAT w odniesieniu do wykonanych prac.

                                                                                                           § 6.              

1.    MONAT odpowiedzialny jest wyłącznie za szkodę wyrządzoną Klientowi umyślnie. MONAT nie jest odpowiedzialny za żadną szkodę pośrednią lub utratę zysków, powstałą w oparciu o lub w związku z OWS lub zawartymi umowami. Zasady te mają odpowiednie zastosowanie do działań lub zaniechań osób, z pomocą których MONAT zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

2.    MONAT nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu szkód lub wad produktu wykonanego przez Klienta z zastosowaniem produktów dostarczonych przez MONAT. MONAT nie ponosi odpowiedzialności za możliwość i prawidłowość zastosowania dostarczonych produktów w określonych rozwiązaniach lub produktach Klienta.

3.    Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności MONAT ustanowione w OWS pozostaną wiążące pomimo wygaśnięcia, odstąpienia lub rozwiązania umowy w jakimkolwiek trybie.

4.    W granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa maksymalna łączna odpowiedzialność MONAT na podstawie lub w związku z OWS lub zawartymi umowami w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialności za czyny niedozwolone lub z innej podstawy, zostaje ograniczona do wysokości ceny należnej w związku z daną umową.

5.    Klient będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych, które dotyczą kontroli rzeczy kupowanych przez niego od MONAT.

6.    Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za niewywiązanie się lub opóźnienie w realizacji zobowiązań wynikających z umowy (z wyłączeniem niezdolności Klienta do wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych), jeżeli i w zakresie, w jakim takie niewywiązanie się lub opóźnienie jest spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności takim jak powodzie, burze, pożary i trzęsienia ziemi, wojną, terroryzmem, strajkami, epidemią, ograniczeniami rządowymi (lub w przypadku MONAT brakiem personelu lub surowców, przypadkowym zniszczeniem produktów, zakłóceniem procesu produkcji lub dostawy przez osoby trzecie,  którąkolwiek z powyższych okoliczności, która wystąpiła u dostawców lub podwykonawców MONAT). Jeżeli wystąpi działanie siły wyższej, wówczas strona dotknięta zdarzeniem powiadomi niezwłocznie drugą stronę o charakterze i prawdopodobnym czasie trwania działania siły wyższej, podejmie uzasadnione kroki w celu ograniczenia jego skutków oraz wykona i wznowi wykonywanie swoich obowiązków tak szybko, jak to możliwe.

                                                                                                           § 7.              

1.    Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące dostarczanych produktów lub materiałów udostępnianych Klientowi są i pozostaną własnością MONAT (lub podmiotów, z którymi MONAT zawarł odpowiednie umowy). Żadnego z postanowień OWS nie należy rozumieć jako przyznania Klientowi lub przeniesienia na niego jakichkolwiek praw dotyczących tego rodzaju praw własności intelektualnej, chyba że co innego wynika z ustaleń Stron dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawa własności intelektualnej obejmują w szczególności patenty, wzory użytkowe, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa do identyfikacji graficznej i projektów graficznych, prawa do wzorów, technologię i know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku, zarejestrowane czy niezarejestrowane, które obowiązują lub będą obowiązywać obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.

2.    Klient może wykorzystywać materiały marketingowe i znaki towarowe produktów do promocji, reklamy i sprzedaży produktów zgodnie z wytycznymi i instrukcjami MONAT, i tylko przez okres, w jakim strony utrzymują stosunki handlowe. Produkty należy zawsze reklamować i sprzedawać pod ich znakami towarowymi. Klient nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody MONAT, zmieniać lub uzupełniać etykiet lub opakowań produktów. Klient nie może zmieniać, zasłaniać ani usuwać jakichkolwiek odniesień do znaków towarowych, jakichkolwiek odniesień do MONAT lub jakichkolwiek innych nazw umieszczonych na produktach, ich opakowaniach lub etykietach.

3.    Klient nie będzie używał, rejestrował ani ubiegał się o rejestrację znaku towarowego, który jest taki sam lub łudząco podobny pod względem brzmienia, wyglądu lub znaczenia do jakiejkolwiek nazwy, znaku towarowego lub nazwy handlowej MONAT.

4.    Klientowi nie przysługuje prawo do kopiowania, powielania, modyfikowania, ingerowania, dekompilacji przebudowy lub odtwarzania konstrukcji produktów, wzornictwa, oprogramowania lub dokumentacji, jak również nie może on zezwolić na dokonywanie takich czynności osobom trzecim.

                                                                                                           § 8.              

1.    Niezależnie od tego czy zawarto odrębną umowę o zachowaniu poufności, Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących MONAT nieujawnionych do wiadomości publicznej (w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa MONAT), w których posiadanie wejdzie w związku lub przy okazji wykonywania zawartych z MONAT umów, niezależnie od tego w jakiej formie informacje te zostały utrwalone i czy zostały oznaczone jako poufne. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa MONAT rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe lub prawne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których MONAT podjął działania w celu utrzymania ich w poufności. Powyższy obowiązek dotyczy również tajemnicy przedsiębiorstwa klientów, dostawców i kontrahentów MONAT. Obowiązek poufności obejmuje również postanowienia umów zawarty pomiędzy Stronami.

2.    Udostępnienie informacji poufnych w jakikolwiek sposób osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody MONAT wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Klient zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności celem zabezpieczenia wszelkich nośników, na których zostały zapisane jakiekolwiek informacje stanowiące informacje poufne przed zagubieniem, kradzieżą lub wejściem w ich posiadanie przez osobę trzecią.

4.    Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w trakcie trwania zawartej przez Strony umowy, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy i jedynie w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

5.    Klient ma prawo do ujawniania informacji poufnych jedynie tym swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu realizacji zawartej umowy, pod warunkiem, że te osoby zostaną poinformowane o tym, że dane informacje są poufne i podlegają ochronie oraz, że zanim udostępni im informacje poufne, zobowiążą się w formie pisemnej do zachowania ich w poufności. Klient odpowiada za naruszenie obowiązku poufności przez osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, jak za własne działania.

6.    Klient jest zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia organom państwowym, organom administracji publicznej lub innym upoważnionym podmiotom będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Klient zobowiązany będzie do natychmiastowego poinformowania MONAT o obowiązku ujawnienia informacji poufnych i uzgodnienia z MONAT dalszego postępowania.

7.    W razie uzyskania informacji przez Klienta, że nastąpiło ujawnienie informacji poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami OWS, Klient obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania MONAT o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.

8.    Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną naruszeniem obowiązków związanych z zachowaniem poufności informacji MONAT, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia informacji podmiotom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia uzyskanych informacji. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z obowiązków dotyczących zachowania poufności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Klient zapłaci MONAT karę umowną w wysokości dwustu tysięcy złotych za każde naruszenie, przy czym zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

9.    Obowiązek poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązuje w okresie wykonywania zawartych umów, a także w okresie dziesięciu lat od ich wykonania. Obowiązek zaufania poufności pozostaje między Stronami w mocy, choćby którakolwiek ze stron od umowy skutecznie odstąpiła lub ją wypowiedziała.

                                                                                                           § 9.              

1.    Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z zawieranymi umowami będą działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) oraz wszelkimi innymi europejskimi i lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, mającymi zastosowanie w tym przypadku oraz, że dokonują przetwarzania posiadanych danych na własną odpowiedzialność.

2.    Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowych. Stopień ochrony danych osobowych podmiotów powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

3.    Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest MONAT. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: monat@monat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane będą w celu: wykonania umowy (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy); spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia); dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z czynnościami zrealizowanymi w ramach umowy zawartej z Klientem (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i obrony roszczeń); przekazywania informacji promujących działalność MONAT przy wykorzystaniu adresu mailowego oraz numeru telefonu, o ile osoba, której dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) oraz bez wykorzystywania wymienionych środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych promujących jego działalność).

4.    Dane osobowe podane przez Klienta będą przekazywane wyłącznie podmiotom, które współpracują z MONAT w celu realizacji zawartej umowy, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi logistyczne, księgowe, prawne i marketingowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami MONAT.

5.    Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane będą w zależności od celu i podstawy przetwarzania do momentu: rozwiązania umowy, wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,  do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, do czasy wycofania zgody na działania marketingowe przy wykorzystaniu adresu mailowego oraz numeru telefonu, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec prowadzenia działań na podstawnie prawnie uzasadnionego interesu.

6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgodę, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy lub otrzymywanie informacji marketingowych od MONAT nie będzie możliwe.

8.    W przypadku udostępnienia przez Klienta MONAT danych osobowych pracowników, współpracowników lub kontrahentów Klienta, Klient zobowiązuje się przed takim udostępnieniem wypełnić wobec tych osób, w imieniu MONAT, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 Rozporządzenia. Informacje dotyczące zasad przetwarzania przez MONAT danych osobowych pracowników, współpracowników lub kontrahentów Klienta zawiera niniejszy paragraf OWS.

9.    Klient oświadcza, że w przypadkach wymaganych Rozporządzeniem lub innymi przepisami prawa, spełni ciążący na nim obowiązek informacyjny we własnym zakresie i własnym staraniem.

                                                                                                          § 10.            

1.     Klient nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej umowy bez wcześniejszej zgody MONAT wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail). MONAT może odmówić zgody zgodnie z własnym uznaniem.

2.     Umowa oraz wszelkie spory i roszczenia z niej wynikające lub z nią związane, albo z jej przedmiotem lub sporządzeniem, będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z przepisami polskiego prawa. Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowych sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony zgodnie postanawiają, że w dopuszczalnym zakresie wyłączają stosowanie norm kolizyjnych międzynarodowego prawa prywatnego.

3.     Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z zawarciem umowy, jej wykonywaniem lub interpretacją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby MONAT w Gdańsku lub zakładu MONAT w Katowicach.

4.     W przypadku, gdy niniejsze OWS lub postanowienia umowy, do której mają one zastosowanie wymagają dla danej czynności zachowania formy pisemnej lub dokumentowej (e-mail), przyjmuje się, że forma ta została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

5.     Wszystkie zmiany i uzupełnienia OWS oraz umów, do których stosuje się OWS, wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub dokumentowej (w postaci wiadomości e-mail).

6.     Wszelkie oświadczenia przekazywane pomiędzy Stronami w związku z zawieraniem, obowiązywaniem i wykonywaniem umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności co najmniej formy dokumentowej w postaci wiadomości e-mail (chyba, że dla danej czynności Strony zastrzegły formę pisemną pod rygorem nieważności lub że inna forma jest zastrzeżona przepisami prawa).

7.     MONAT ma prawo do aktualizacji lub zmiany OWS. Zmienione OWS wiążą Klienta w odniesieniu do kolejnych umów od dnia przesłania mu oferty lub informacji wraz z linkiem do zmienionej lub zaktualizowanej treści OWS.

8.     W żadnym wypadku nie są dopuszczalne i nie wywołują skutku prawnego proponowane przez jedną Stronę zmiany zawartej umowy, w tym OWS, które nie zostaną wyraźnie potwierdzone przez drugą Stronę umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

9.     Niniejsze OWS zostały podane do wiadomości Klienta przed zawarciem umowy. Strony wyrażają zgodę na włączenie OWS do treści zawieranej umowy.

10.   Jeżeli jakiekolwiek z postanowień zawartej umowy, w tym OWS, okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, nieskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień umowy lub OWS, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili zawarcia umowy.

11.   Wynikające z zawartej umowy zobowiązania MONAT ustają, jeżeli ich spełnienie narusza krajowe lub międzynarodowe regulacje z zakresu handlu zagranicznego lub prawa celnego, jak również nałożone embarga lub inne sankcje.

12.   Niewyegzekwowanie przez MONAT w dowolnym czasie któregokolwiek z przewidzianych w zawartej umowie, w tym OWS, lub obowiązujących przepisach prawa uprawnień nie będzie w żaden sposób rozumiane jako rezygnacja z danego uprawnienia, ani też w żaden sposób nie wpłynie na ważność umowy, żadnych uprawnień z niej wynikających lub prawa MONAT do późniejszego egzekwowania któregokolwiek z jego uprawnień.

13.   Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące odpowiedzialności i jej ograniczeń, poufności i ochrony danych, odpowiedzialności odszkodowawczej i wszelkie inne postanowienia, które ze względu na swój charakter powinny trwać niezależnie od stosunków handlowych między stronami, pozostaną w mocy niezależnie od rozwiązania stosunków handlowych między Stronami.

14.   Językiem umowy zawartej pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku, gdy umowa została sporządzona w dwóch wersjach językowych, wiążąca jest wersja polska.

 

OWS obowiązujące od dnia 01.09.2023 r.

 

 

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753