RODO

Logistyka

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

1.       Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wielobranżowa i Projektowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Monat" ul. Przyrodników 19, 80-298 Gdańsk dalej – Monat.

2.       Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby z którym możesz skontaktować się listownie lub mailowo pod adresem: monat@monat.pl

3.       Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a ADO  - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego  -  podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z ADO - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

4.       Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana umowy z ADO, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.

5.       Odbiorcy danych

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

a)       upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;

b)      dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c)       kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;        

6.       Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji w/w/ celów.

7.       Przekazywanie danych poza EOG

ADO nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO.

8.       Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

9.       Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

•  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

•  sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

•  usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;

•  ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;

•  przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.

10.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa

Siedziba Gdańsk
Oddział Katowice
Siedziba Gdańsk

ul. Przyrodników 19
80-298 Gdańsk

(58) 721 30 32

monat@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753

Oddział Katowice

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108,
40-750 Katowice

(32) 203 57 06

monat.katowice@monat.pl

NIP 584-020-09-33
REGON 003006753