MONAT wprowadza na rynek nowy produkt

W dniu 12 września 2018 r. decyzją Urzędu Transportu Kolejowego zostało wydane świadectwo bezterminowe dopuszczenia do eksploatacji typu dla urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego „Komputerowy System Sygnalizacji Przejazdowej typu KSP-7M”

Komputerowy System Przejazdowy typu KSP-7M jest systemem urządzeń sterowania i sygnalizacji zapewniającym bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg kolejowych z innymi rodzajami dróg lądowych.

Urządzenia instalowane na przejeździe są kontrolowane z posterunku obsługi poprzez Urządzenie Zdalnej Kontroli (UZK).

Jednocześnie system umożliwia informowanie prowadzących pojazdy szynowe o stanie urządzeń przejazdowych za pośrednictwem tarcz ostrzegawczych przejazdowych (TOP).

System KSP-7M może być stosowany: na wszystkich typach linii kolejowych jednotorowych, dwutorowych oraz wielotorowych, z opcjonalnym torem bocznicowym, na kolejach użytku publicznego (np. PKP PLK S.A.), niepublicznego (przemysłowych i zakładowych) oraz innych, na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych, z prędkością pociągów przewidzianą w „WTB-E10”.System jest przystosowany do współpracy z dowolnymi urządzeniami oddziaływania pociągu, działających na zasadzie zliczania osi przejeżdżającego taboru kolejowego i do współpracy ze wszystkimi rodzajami urządzeń sterowania ruchem kolejowym jako element drogi przebiegu.

System KSP-7M może być stosowany dla przejazdów kategorii A*,B, C, dla przejścia kategorii E*.

(* system umożliwia również samoczynne włączenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w przypadku zbliżania się pojazdu kolejowego do skrzyżowania).

Ze względu na usytuowanie przejazdu na linii, system KSP-7M można instalować na szlaku pomiędzy dwoma posterunkami zapowiadawczymi, na szlaku we współpracy z Samoczynną Blokadą Liniową (SBL) oraz Automatycznym Posterunkiem Odstępowym (APO), w pobliżu stacji (wersja współpracująca ze stacyjnymi urządzeniami srk dowolnego typu), w obszarze stacji (wersja współpracująca ze stacyjnymi urządzeniami srk dowolnego typu).

Konfiguracja systemu w konkretnej aplikacji zależy od uwarunkowań miejscowych  oraz wymagań Zamawiającego. Konfiguracji systemu dokonuje się na etapie projektu.

Urządzenia systemu KSP-7M mogą być instalowane w kontenerze, szafie przytorowej lub budynku. W przypadku małej odległości między przejazdami, istnieje możliwość zabudowania jednego kompletu urządzeń dla kilku przejazdów w jednym kontenerze.

System umożliwia kontrolę wielu obiektów terenowych w jednym lub kilku urządzeniach kontrolnych gdzie następuje zobrazowanie stanu kontrolowanych obiektów oraz istnieje możliwość wydawania poleceń. Taka funkcjonalność usprawnia nadzór na obiektami przejazdowymi w obszarach typu LCS oraz w sytuacjach gdy czas pracy posterunków obsługi nie jest ciągły.

System KSP-7M jest przystosowany do współpracy z urządzeniami telewizji przemysłowej.